Morfonološki model palatalizacije zubnih sonanta u 1. licu jednine prezenta u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku

U članku se opisuje morfonologija glagolske osnove u prezentskoj paradigmi na građi hrvatsko-crkvenoslavenskih (dalje: HCS) glagola s temeljnom osnovom na -i- u kojih tom završnom -i- prethodi zubni sonant: r, l, n (tj. 
U članku se opisuje morfonologija glagolske osnove u prezentskoj paradigmi na građi hrvatsko-crkvenoslavenskih (dalje: HCS) glagola s temeljnom osnovom na -i- u kojih tom završnom -i- prethodi zubni sonant: r, l, n (tj. tipa tvori-ti, moli-ti, brani-ti). U obzir su uzeti svi glagolski leksemi tog tipa iz kartoteke Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije: 110 li-glagola, 127 ni-glagola i 83 ri-glagola i njihovi prezentski oblici. Metoda opisa je usporedba dotičnog fragmenta HCS gramatike sa staroslavenskim stanjem kao i sa stanjem u starohrvatskim (čakavskim) govorima. U staroslavenskom jeziku u prezentskoj je paradigmi tihglagola osnova okrnjena (tj. okrnjen je sufiks -i-) i pojavljuje se u dvije varijante: palatalnoj (u 1. licu jednine), i tvrdoj (u svim ostalim oblicima). Tako u prezentu nalazimo u osnovi alternacije r ~ ŕ, l ~ ĺ i n ~ ń. U HCS tekstovima morfonološki su najinovativniji ri-glagoli. Kako je u hrvatskom depalataliziran fonem ŕ, kod ri-glagola nije sačuvan staroslavenski morfonološki model. HCS građa ne pokazuje staroslavensku alternaciju r ~ ŕ, tj. kod ri-glagola nema variranja osnove u prezentu (okrnjena osnova u svim oblicima završava nepalatalnim suglasnikom). Kod li-glagola i ni-glagola staroslavenski je morfonološki model očuvan. Međutim, u tekstovima su ipak potvrđene rijetke devijacije od tog modela. Naime, usprkos postojanju grafijskoga sredstva za označavanje palatalnosti fonema ĺ i ń ispred gramatičkog morfema 1. lica jednine -u (tj. uporaba slova ű iza l, n), neki su pisari u rijetkim slučajevima izostavljali označavanje palatalnosti, tj. pisali grafem u (molu, branu). Autorica predlaže različita moguća objašnjenja te pogreške i utvrđuje u kojoj je mjeri ta pojava ograničena na određene HCS tekstove.
show moreshow less
The article discusses the morphonology of the verbal stem in the present tense paradigm based on the data of Croatian Church Slavonic (CCS) verbs with the basic stem ending in -i- with the preceding dental sonant: r, l, 
The article discusses the morphonology of the verbal stem in the present tense paradigm based on the data of Croatian Church Slavonic (CCS) verbs with the basic stem ending in -i- with the preceding dental sonant: r, l, n (e. g. tvori-ti, moli-ti, brani-ti). All the verbal lexemes of that type found in the corpus of the Dictionary of Church Slavonic of the Croatian redaction (Rječnik crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije) are taken into consideration: 83 ri-verbs, 110 li-verbs and 127 ni-verbs and their present tense forms. In Old Church Slavonic the verbal stem of these verbs is truncated in the present tense paradigm (i. e. the suffix -i- is truncated) and appears in two variants: in a palatal variant (in the 1st person singular) and in a non-palatal (in all other forms); so in the present tense paradigm the alternations l ~ ĺ, n ~ ń i r ~ ŕ are found. In the CCS texts the most innovative are ri-verbs. Since in Croatian the phoneme ŕ was depalatalized, riverbs had not preserved the OCS morphonological pattern: The CCS data do not show the OCS alternation r ~ ŕ and the variation of the stem in the present tense paradigme (the truncated stem in all person-number forms ends in a non-palatal consonant). Although li-verbs and ni-verbs have preserved the OCS morphonological pattern, but the CCS texts testify a certain number of deviations from the pattern. Some of the scribes in rare cases used the letter u instead of ű after the letters l, n in the 1st person singular (e. g. molu, branu instead of molű, branű). The author of the article suggests various possible explanations of the mistake and determines to what degree the phenomenon is characteristic of certain CCS texts.
show moreshow less

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Sofija Gadžijeva
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-232510
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/11/15
Year of first Publication:2007
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2011/11/15
SWD-Keyword:Altkirchenslawisch; Kroatisch; Morphonologie; Präsens; Rechtschreibung; Verbalstamm
Volume:2007
Issue:33
Pagenumber:17
First Page:147
Last Page:163
HeBIS PPN:356862550
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:491 Ostindoeuropäische und keltische Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Linguistic-Classification:Linguistik-Klassifikation: Sprachgeschichte / History of language
Linguistik-Klassifikation: Phonetik/Phonologie / Phonetics/Phonology
Linguistik-Klassifikation: Morphologie / Morphology
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $