Lexikalische Ausdrucksmittel von Emotionen im Deutschen

V prŧběhu komunikace mŧţe mluvĉí informovat posluchaĉe o svém citovém rozpoloţení přímo, mŧţe ale také své emoce demonstrovat nepřímo, a to pomocí široké palety prvkŧ, poĉínaje obleĉením a drţením těla aţ po rŧzné jazyko
V prŧběhu komunikace mŧţe mluvĉí informovat posluchaĉe o svém citovém rozpoloţení přímo, mŧţe ale také své emoce demonstrovat nepřímo, a to pomocí široké palety prvkŧ, poĉínaje obleĉením a drţením těla aţ po rŧzné jazykové prostředky, které k vyjádření emocí mohou, ale nemusí být primárně předurĉeny. Tyto prostředky se dají analyzovat z hlediska morfologického, syntaktického a také z hlediska slovotvorného. Jedná se jak o deriváty, tak o kompozita, která mohou z pragmatického pohledu podmiňovat praktick, nepřehledné mnoţství významových odstínŧ a konotativních zabarvení. Spontánní projev spojený s bezprostředním projevem citŧ je zvláště příznaĉný pro dnešní dobu.
show moreshow less
During the course of communication, the speaker may inform the hearer of his/her emotional state directly, or s/he may demonstrate this state indirectly using a wide range of elements – ranging from dress and posture to 
During the course of communication, the speaker may inform the hearer of his/her emotional state directly, or s/he may demonstrate this state indirectly using a wide range of elements – ranging from dress and posture to various linguistic means which may (though need not) be primarily used for the expression of emotions. These means can be analyzed in terms of morphology, syntax and word-formation. They include derivatives and compounds and from a pragmatic viewpoint can offer a vast range of shades of meaning and connotation. Spontaneous utterances in combination with the immediate expression of emotions are particularly typical of modern communication.
show moreshow less

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Janusz Stopyra
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-335556
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Title Additional (Czech):Lexikální prostředky k vyjádření emocí v němĉině
Title Additional (English):Lexical means of expressing emotions in German
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/08
SWD-Keyword:Deutsch; Gefühl; Lexikologie
Volume:6
Pagenumber:8
First Page:105
Last Page:112
HeBIS PPN:45076060X
Dewey Decimal Classification:430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:GiNDok
Linguistik
BDSL-Classification:BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.02.00 Studien
Linguistic-Classification:Linguistik-Klassifikation: Pragmalinguistik/Kommunikationsforschung / Pragmalinguistics/Communication research
Linguistik-Klassifikation: Morphologie / Morphology
Linguistik-Klassifikation: Lexikologie/Etymologie / Lexicology/Etymology
Zeitschriften / Jahresberichte:Studia Germanistica 6
Journal: Dazugehörige Zeitschrift anzeigen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $