Gibt es eine Grammatik der Emotionen?

  • Emoce jsou verbalizované city. Předtím, neţ jsou vyjádřeny, hodnotí mluvĉí urĉitou skuteĉnost, příp. objekt. Evaluace v něm mŧţe vzbudit rŧzné emoce. Emoce a hodnocení je tedy třeba od sebe přísně oddělit. K hodnocení slouţí v němĉině především modální slova, která mohou vyjádřit epistemický, doxický, distancující se nebo hodnotící postoj mluvĉího. Jazyk disponuje rŧznými jazykovými prostředky k vyjádření emoĉních postojŧ. Z komunikaĉních forem výpovědi je třeba jmenovat nejprve expresivní (výrazové) věty, přiĉemţ exprese/výraz představuje funkci jazykového znaku ve smyslu Bühlerova organon-modelu přirozeného jazyka. Dále sem patří příznakové formy vět jako osamostatněné vedlejší věty a neslovesné vazby.
  • Emotions are verbalized feelings. Prior to being expressed, the speaker evaluates a certain fact or subject. This evaluation can evoke various emotions in the speaker. A clear distinction must be drawn between emotions and evaluations. In German, evaluations are usually expressed via modal words, which may express the epistemic, doxic, distanced or evaluating attitude of the speaker. Language offers various means of expressing emotional attitudes. The most important type of communicative utterance in this regard is the expressive sentence; expression is a function of the linguistic sign in the sense of Bühler's Organon model of natural language. Other types include marked sentence types such as subordinate clauses and non-verbal constructions.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Norbert Richard Wolf
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-335499
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Title Additional (cze):Existuje gramatika emocí?
Title Additional (English):Does a grammar of emotions exist?
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/08
GND Keyword:Gefühl <Motiv>; Deutsch; Literatur
Volume:5
Issue:6
Page Number:7
First Page:31
Last Page:37
HeBIS-PPN:450740188
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte / BDSL-Klassifikation: 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte > 05.11.00 Stoffe. Motive. Themen
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Sprachtheorie / Theory of language
Linguistik-Klassifikation: Pragmalinguistik/Kommunikationsforschung / Pragmalinguistics/Communication research
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 6
:urn:nbn:de:hebis:30:3-335435
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht