Sprache und Emotion im Netz : Beispiele aus dem Selbsthilfeforum hungrig-online.de

  • Předloţená studie se zaměřuje na verbalizaci emocí v textech psaných v rámci internetového fóra hungrig-online.de. V první ĉásti jsou představeny teoretické informace z oblasti jazykové komunikace emocí. Další ĉást se zabývá ukázkou textu s tematikou partnerských vztahŧ, které ĉasto souvisí s poruchami příjmu potravy. Na základě tohoto textu je vypracován široký rejstřík termínŧ pro emoce. Je zajímavé, které emoce a jak se objevují, a závěry, ke kterým lze dospět. Poté jsou analyzovány všechny příspěvky dalšího uţivatele fóra hungig-online.de, které se týkají tématu partnerských vztahŧ. Diachronní perspektiva nám umoţňuje vysledovat vývoj a uskuteĉněné změny v uţití emoĉního jazyka.
  • This study focuses on the verbalization of emotions in texts written on the self-help forum hungrig-online.de. The first part outlines the theory of the linguistic communication of emotions. The second part examines an exemplary text on the topic "partnership/relationship" – which is a problematic issue for those suffering eating disorders. On the basis of this text, the author elaborates a wide range of terms for emotions. It is interesting which emotions occur, in what way, and what conclusions can be drawn from this. Finally, the paper analyzes all contributions concerning the topic "partnership/relationship" from one specific user on hungrig-online.de. The diachronic perspective allows us to trace developments and changes in the use of emotional language.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Sandra Reimann
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338371
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Title Additional (cze):Jazyk a emoce na internetu : příklady z internetového fóra hungrig-online.de
Title Additional (English):Language and emotion on the internet : Examples from the self-help forum hungrigonline.de
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/08
GND Keyword:Sprachverhalten; Selbsthilfe; Elektronisches Forum; Deutsch; Gefühl
Volume:5
Issue:6
Page Number:20
First Page:225
Last Page:244
HeBIS-PPN:450761746
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.10.00 Sprache im 20. Jahrhundert. Gegenwartssprache
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Pragmalinguistik/Kommunikationsforschung / Pragmalinguistics/Communication research
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 6
:urn:nbn:de:hebis:30:3-335435
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht