Uwiruwiru Hwazuro, Nhasi Namangwana

  • Uwiruwiru hwazuro nhasi namangwana muunganidzwa wemanyukopfungwa atinopakurirwa nananyanduri vane unyanzvi hwekudzamisa ndangariro nekuumba zviumbwapfungwa zvinotekenyedza. Mashoko ari munhetembo idzi anoputika senhondo dzemusasa achitanda sedandemutande pakubata mazera ose uye zviitiko zvakasiyana-siyana zvinosanganikwa nazvo mukurarama kwevanhu. Vananyanduri vari mubhuku rino vakashandisa misambo nezvidavado zvinomwisa mvura kuumba nhapitapi dzenhetembo dzinoti kutekenyedza pfungwa, kuvaraidza nekudzidzisa hupenyu hune mutsa. Kuvaverengi vanhasi namangwana, heino mbuva yehupenyu, ibatisisei In this collection, in Shona, are essays by Zimbabwean poets; words in these poems explode like camp battles serving as a web for dealing with all ages and the various events involved in people's lives.

Download full text files

  • 9781779295354.pdf
    (mis)

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-596101
ISBN:1-77929-535-9
ISBN:978-1-77929-535-4
Publisher:Africa Talent Publishers
Place of publication:Masvingo, Zimbabwe
Editor:Munyaradzi Mawere, Patrick Mawere
Document Type:Book
Language:mis
Year of Completion:2019
Year of first Publication:2019
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2021/04/28
Page Number:202
HeBIS-PPN:478279329
Sammlungen:Afrika südlich der Sahara
Afrika südlich der Sahara / Paket Afrikanistik
Licence (German):License LogoFID Afrikastudien