The search result changed since you submitted your search request. Documents might be displayed in a different sort order.
  • search hit 5 of 302
Back to Result List

"Da li, je li i li" : normativni status i raspodjela

"Da li, je li and li" : normative state and distribution

  • U radu se daje pregled problema povezanih s normativnim statusom čestičnih/vezničkih skupina da li, je li i čestice/veznika li. Pokazuje se da postoji nekoliko pogrješaka povezanih s tumačenjem normativnog statusa i raspodjele tih skupina i te čestice te se provjerava normativno pravilo prema kojemu skupinu da li treba u standardnome jeziku zamijeniti česticom li (o tome se posve pogrješno često piše kao o zamjeni da li s je li, a skupina je li, s iznimkom skupine je li da koja ima funkciju dopunskoga pitanja, u standardnome jeziku ne postoji kao čestična/veznička skupina jer je njezin prvi član uvijek 3. lice prezenta glagola biti). Određuje se normativni status skupine je li, tj. pokazuje se da je ona u hrvatskome jeziku ili zastarjela ili da pripada razgovornomu stilu. Također se provjeravaju pravila u skladu s kojima se normativni status skupine da li u izravnome pitanju razlikuje od njezina statusa u neizravnome pitanju i prema kojima se skupina da li i u standardnome jeziku pojavljuje pri izricanju potvrdnosti te u alternativnim pitanjima. Donose se uvjeti zamjenjivosti skupina da li česticom/veznikom li, tj. izdvajaju se sintaktički konteksti u kojima ta zamjena nije potrebna ili nije moguća.
  • The paper gives an overview of the problems connected with the normative status of the particle/conjunction groups da li and je li as well as the particle/conjunction li. The authors show that there are some mistakes connected with the explanation of the normative status and the distribution of these groups and this particle and they question the normative rule according to which the group da li is substituted by the particle li (this is often mistakenly considered substitution of the group da li with the group je li, although the group je li, with the exception of the group je li da which has the function of a complementary question, doesn’t exist in the standard language as the particle/conjunction group as its first element always has the 3rd person present of the verb biti). The normative status of the group je li is determined, i.e. it is shown that it is either obsolete in Croatian or it belongs to colloquial style. They also challenge the rules according to which the normative status of the group da li in a direct question is different from its status in indirect questions and according to which the group da li in the standard language appears in expressing confirmation and in alternative questions. The authors give conditions for the substitution of the group da li with the particle/conjunction li, i.e. syntactic contexts in which this change it not possible or is not necessary are given.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Lana Hudeček, Luka Vukojević
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-232560
ISSN:1331-6745
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2011/11/15
Year of first Publication:2007
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2011/11/15
GND Keyword:Kroatisch; Frage; Standardsprache; Entscheidungsfrage; Partikel; Konjunktion
Volume:2007
Issue:33
Page Number:18
First Page:217
Last Page:234
HeBIS-PPN:356870537
Institutes:Extern
Sammlungen:Linguistik
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Syntax
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht