Ω− and Ω¯+ production in central Pb+Pb collisions at 40 and 158 AGeV

Christopher Alt, Tome Antičić, B. Baatar, Daniel Barna, Jerzy Bartke, Latchezar Betev, Helena Białkowska, Anja Billmeier, Christoph Blume, Bożena Boimska, Michiel Botje, Juraj Bracinik, Roland Bramm, René Brun, Predrag Bunčić, Vladimír Cerny, Panagiotis Christakoglou, Ondrej Chvala, John G. Cramer, Péter Csató, Nikolay Darmenov, Anton Dimitrov, Peter Dinkelaker, Volker Eckardt, Gerassimos Farantatos, Dominik Bernhard Flierl, Zoltán Fodor, Panagiota Foka, Peter Freund, Volker Friese, József Gál, Marek Gaździcki, George Georgopoulos, Ewa Gładysz-Dziaduś, Katarzyna Grebieszkow, Sándor Hegyi, Claudia Höhne, Krešo Kadija, Alexandre Karev, Michael Kliemant, Stefan Kniege, Vadim I. Kolesnikov, Thorsten Kollegger, Ewelina Kornas, Robert Korus, Marek Kowalski, Ingrid Kraus, Michal Kreps, Marco van Leeuwen, Péter Lévai, Leandr Litov, Benjamin Lungwitz, Martin Vasilev Makariev, Aleksandr I. Malakhov, Christina Markert, Matej D. Mateev, Bill W. Mayes, Georgy L. Melkumov, Christine Meurer, André Mischke, Michael Kosta Mitrovski, József Molnár, Stanislaw Mrówczyński, Gabriella Pálla, Apostolos D. Panagiotou, Dobromir Panayotov, Athanasios Petridis, Miroslav Pikna, Lawrence Pinsky, Falk Pühlhofer, Jeffrey G. Reid, Rainer Arno Ernst Renfordt, Agnes Carol Joanna Richard, Christof Roland, Gunther Roland, Maciej Rybczyński, Andrzej Rybicki, Andres Sandoval, Hans Sann, Norbert Schmitz, Peter Seyboth, Ferenc Siklér, Branislav Sitar, Ewa Skrzypczak, Grzegorz Stefanek, Reinhard Stock, Herbert Ströbele, Tatjana Šuša, Imre Szentpétery, János Sziklai, Thomas A. Trainor, Dezsö Varga, Maria Vassiliou, Gábor I. Veres, György Vesztergombi, Danilo Vranić, Alexander Albert Wetzler, Zbigniew Włodarczyk, In-Kwon Yoo, Jacek Zaranek, József Zimányi

  • Results are presented on Omega production in central Pb+Pb collisions at 40 and 158 AGeV beam energy. Given are transverse-mass spectra, rapidity distributions, and total yields for the sum Omega+Antiomega at 40 AGeV and for Omega and Antiomega separately at 158 AGeV. The yields are strongly under-predicted by the string-hadronic UrQMD model and are in better agreement with predictions from a hadron gas models. PACS numbers: 25.75.Dw

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Christopher Alt, Tome AntičićORCiD, B. Baatar, Daniel BarnaORCiD, Jerzy BartkeGND, Latchezar BetevORCiDGND, Helena BiałkowskaORCiD, Anja BillmeierGND, Christoph BlumeORCiDGND, Bożena BoimskaORCiD, Michiel BotjeORCiD, Juraj BracinikORCiD, Roland BrammGND, René BrunGND, Predrag Bunčić, Vladimír Cerny, Panagiotis ChristakoglouORCiDGND, Ondrej ChvalaORCiD, John G. CramerGND, Péter Csató, Nikolay Darmenov, Anton DimitrovORCiD, Peter DinkelakerGND, Volker Eckardt, Gerassimos Farantatos, Dominik Bernhard FlierlGND, Zoltán FodorGND, Panagiota FokaORCiD, Peter Freund, Volker FrieseORCiDGND, József Gál, Marek GaździckiORCiDGND, George Georgopoulos, Ewa Gładysz-DziaduśORCiD, Katarzyna GrebieszkowORCiD, Sándor Hegyi, Claudia HöhneGND, Krešo Kadija, Alexandre Karev, Michael KliemantGND, Stefan KniegeGND, Vadim I. KolesnikovORCiD, Thorsten KolleggerORCiDGND, Ewelina Kornas, Robert Korus, Marek KowalskiORCiD, Ingrid KrausGND, Michal KrepsORCiD, Marco van LeeuwenORCiDGND, Péter LévaiORCiDGND, Leandr LitovORCiD, Benjamin LungwitzGND, Martin Vasilev MakarievORCiD, Aleksandr I. MalakhovGND, Christina MarkertORCiDGND, Matej D. MateevGND, Bill W. Mayes, Georgy L. Melkumov, Christine MeurerGND, André MischkeORCiD, Michael Kosta MitrovskiGND, József Molnár, Stanislaw MrówczyńskiORCiD, Gabriella Pálla, Apostolos D. Panagiotou, Dobromir PanayotovORCiD, Athanasios PetridisORCiD, Miroslav PiknaORCiD, Lawrence PinskyORCiD, Falk PühlhoferGND, Jeffrey G. Reid, Rainer Arno Ernst Renfordt, Agnes Carol Joanna Richard, Christof RolandORCiDGND, Gunther RolandGND, Maciej RybczyńskiORCiD, Andrzej RybickiORCiD, Andres SandovalORCiD, Hans Sann, Norbert SchmitzGND, Peter SeybothORCiDGND, Ferenc SiklérORCiD, Branislav Sitar, Ewa Skrzypczak, Grzegorz StefanekORCiD, Reinhard StockGND, Herbert Ströbele, Tatjana ŠušaORCiD, Imre Szentpétery, János SziklaiORCiD, Thomas A. TrainorORCiD, Dezsö VargaORCiDGND, Maria VassiliouORCiD, Gábor I. VeresORCiD, György Vesztergombi, Danilo VranićGND, Alexander Albert WetzlerGND, Zbigniew WłodarczykORCiD, In-Kwon YooORCiDGND, Jacek ZaranekGND, József Zimányi
URN:urn:nbn:de:hebis:30-16185
DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.nucl-ex/0409004
ArXiv Id:http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0409004
Document Type:Preprint
Language:English
Date of Publication (online):2005/05/18
Date of first Publication:2005/05/18
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Creating Corporation:NA49 Collaboration
Release Date:2005/09/26
Page Number:5
Note:
Preprint, später in Physical Review Letters 94.2005, 192301
Source:Phys.Rev.Lett. 94 (2005), http://arxiv.org/abs/nucl-ex/0409004
HeBIS-PPN:18902805X
Institutes:Physik / Physik
Dewey Decimal Classification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht