די נאָדל [Di nodl]

  • מײַ נע גוטע מענטשן, הײַ נט פֿירט אױס אַלע שידוכים ליבעלע די שדכנטע. מ‘פֿאַרליבט זיך און מ‘הױבט זיך אָן אַרומפֿירן. מ‘פֿירט זיך אַזױ לאַנג ביז מ‘קריגט זיך פֿײַ נט. אין מײַ נע צײַ טן האָט מען זיך פֿאַרלאָזט אױף טאַטע-מאַמע. איך אַלײן האָב נישט געזען מײַ ן טאָדיען ביז צום באַדעקנס. מ‘האָט מיר אַראָפּגענומען דעם שלײַ ער פֿון פּנים און כ‘האָב אים דערזען מיט דער רױטער באָרד און די צעשױבערטע פּאות. ס‘איז געװען נאָך שבֿועות און ער האָט געטראָגן אַ פֿוטער װי אין װינטער. אַז כ‘האָב נישט אַװעקגעחלשט, איז נסים פֿון הימל. כ‘האָב אָפּגעפֿאַסט אַ לאַנגן זומער-טאָג. נו, װער מיר גוטס גינט, זאָל נישט האָבן קײן ערגער לעבן װי איך האָב געהאַט מיט מײַ ן מאַן. אַ מליץ-יושר זאָל ער זײַ ן. מ‘טאָר עס נישט זאָגן. נאָר כ‘קען מיך קױם דערװאַרטן װען מיר װעלן װײַ טער זײַ ן באַנאַנד. ...

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Isaac Bashevis SingerGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30-1124018
URL:http://yiddish.haifa.ac.il/PDF%20Stories/DiNodl.pdf
Publisher:Univ.
Place of publication:Haifa, Israel
Document Type:Book
Language:mis
Year of Completion:2007
Year of first Publication:2007
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2009/03/30
Tag:Kurzgeschichte
Short story
Page Number:10
First Page:1
Last Page:10
Note:
Copyright © 2007 Leonard Prager. All Rights Reserved
Source:Haifa, Israel : Univ. ; http://yiddish.haifa.ac.il/PDF%20Stories/DiNodl.pdf
HeBIS-PPN:213490153
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 18 Antike, mittelalterliche und östliche Philosophie / 180 Antike, mittelalterliche und östliche Philosophie
Sammlungen:JudaicaDoc | Jüdische Studien und Israel-Studien / Jüdische Studien - Literatur
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht