Fußball und Emotionen : dargestellt an Internetkommentaren

Fotbal a emoce v internetových komentářích

Football and emotions in internet commentaries

  • Příspěvek pojednává o výrazových prostředcích emocí uţitých v internetových komentářích, které reflektují jedno z nejvýznamnějších fotbalových utkání mistrovství světa roku 2010 – semifinále mezi Německem a Španělskem. Fotbal skýtá ohromný emoční potenciál, který přímo ovlivņuje textovou produkci. V komentářích je jednoznačně patrná polarita emocí. Intenzivní emoční proţitek se v korpusu projevuje velkou variabilitou jazykových prostředků, z nichţ nejčastější jsou zejména lexikální prostředky a také rétorické figury, zejména pak metafory. Internetová komunikace pak nabízí další, nonverbální prostředky vyjádření emocí, které jsou typické pro tzv. cyberslang.
  • This paper examines means of expressing emotions in internet commentaries on one of the most important football matches of the World Cup 2010 – the semi-final between Germany and Spain. Football contains enormous emotional potential which directly influences text production. The commentaries clearly reveal a polarity of emotions. In the corpus, intensive emotional experiences are manifested in a wide variability of linguistic means, of which the most frequent are lexical means and rhetorical figures, especially metaphors. Internet communication also offers non-verbal means of expressing emotion that are typical of so-called cyberslang.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Martin Mostýn
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339560
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/16
GND Keyword:Computerunterstützte Kommunikation; Fußball; Deutsch
Volume:7
Page Number:20
First Page:49
Last Page:68
HeBIS-PPN:365657344
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.10.00 Sprache im 20. Jahrhundert. Gegenwartssprache
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Pragmalinguistik/Kommunikationsforschung / Pragmalinguistics/Communication research
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht