Red sastavnica na razini složene rečenice i teksta

The Order of Sentence Elements at Complex Sentence Level and Text Level

  • Na tragu učenja praške funkcionalne (aktualne) rečenične perspektive o osnovnom i aktualiziranom redu riječi razmatrat će se redoslijed sastavnica u složenim strukturama (subordiniranima i koordiniranima). U prvome redu zanimat će nas poredak surečenica (klauza) u sastavu zavisnosložene rečenice. Postavlja se naime pitanje čime sve može biti uvjetovana anteponiranost zavisne surečenice (tzv. inverzija), i to u različitim tipovima tekstova odnosno komunikacijskim situacijama (npr. u akademskom/ znanstvenom i/ili predavačkom diskursu, potom u privatnim razgovorima itd.). U tu svrhu pozornost ćemo obratiti na primjere poput ovih: Kao što je naslovom najavljeno, bavit ćemo se složenim rečenicama.; Kako bismo ubrzali objavljivanje zbornika, želja nam je što prije skupiti radove.; Kao što je prethodno rečeno, nastava počinje u listopadu.; Ako ne prekineš s glupostima, odlazim!; Dok ne ispraviš jedinice, ništa od izlazaka! i sl. Što se pak nezavisnosloženih rečenica tiče, ponajprije ćemo se suočiti s pitanjem utvrđivanja primarnog redoslijeda sastavnica (Sjedim i razmišljam. ili Razmišljam i sjedim.), da bismo potom pokušali utvrditi moguće razloge remećenja toga redoslijeda (npr. Umro – brao trešnje i pao sa stabla. prema Popeo se, brao trešnje, pao sa stabla, umro.). Naposljetku budući da pristajemo uz gledište da se već složena rečenica može smatrati činjenicom teksta (J. Silić), ali i zbog toga što se aktualizirani red riječi/komponenata ostvaruje upravo u (kon)tekstualno uključenoj rečenici, u svjetlu ćemo novije lingvistike teksta (R. de Beaugrande i W. Dressler) o redoslijedu komponenata promišljati kao o kohezivnom sredstvu.
  • Following the ideas of the Prague functional (actual) syntactic perspective on the basic and actual word order, the paper focuses on the order of sentence elements in complex syntactic structures (subordinated and coordinated). The order of clauses in a complex sentence is of primary interest. The issue that is of interest here is that of possible reasons that may result in a structure in which the subordinate clause antecedes the matrix clause (the so called inversion) in various types of texts, that is, communicational situations (e.g. academic and/or lecture discourse, private conversations, etc.). For this reason examples such as the following ones will be studied: Kao što je naslovom najavljeno, bavit ćemo se složenim rečenicama., Kako bismo ubrzali objavljivanje zbornika, želja nam je što prije skupiti radove., Kao što je prethodno rečeno, nastava počinje u listopadu., Ako ne prekineš s glupostima, odlazim!, Dok ne ispraviš jedinice, ništa od izlazaka! etc. As far as coordinated sentences are concerned, we will first focus on the issue of determining the primary word order (Sjedim i razmišljam or Razmišljam i sjedim), and then we will try to establish the possible reasons for disturbing that word order (e.g. Umro – brao trešnje i pao sa stabla. vs. Popeo se, brao trešnje, pao sa stabla, umro.). Finally, since we adopt the view that a constructed sentence can be considered to be a fact of text (J. Silić), but also because the actual word/component order is realised precisely in a (con)textualised sentence, in the light of newer text linguistics (R. de Beaugrande – W. Dressler) we will discuss the order of components as a means of cohesion.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Lada Badurina
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-387867
URL:http://hrcak.srce.hr/117811
ISSN:1331-6745
ISSN:1849-0379
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2016/10/13
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/13
Tag:clause complex; functional grammar; functional syntactic perspective; hypotaxis; parataxis; text; text linguistics
funkcionalna gramatika; funkcionalna rečenična perspektiva; hipotaksa; lingvistika teksta; parataksa; složena rečenica; tekst
Volume:39
Issue:2
Page Number:12
First Page:299
Last Page:310
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:450835693
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 49 Andere Sprachen / 490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht