Виховання – навіщо? : (переклад, анотація і примітки Віталія Брижніка)

Upbringing – why? : (translation, abstract and notes by Vitalii Bryzhnik)

  • Ця розмова соціяльного філософа Теодора Адорно, представника критичної теорії суспільства, з Гельмутом Бекером, політичним публіцистом і теоретиком освіти, відбулася 1966 року й була опублікована у збірці філософського-освітніх робіт Теодора Адорно, що мала назву «Виховання до повноліття». У цій розмові Адорно та Бекер критично розглянули множину аспектів тодішньої західнонімецької освіти, яка, на їхнє переконання, не виконувала власне основне завдання – своєю роботою вона не сприяла представникам західнонімецького юнацтва стати соціяльно активними людьми. За Адорно та Бекером, тодішня освіта не виховувала їх як членів демократичного суспільства, як людей, котрі мусять самостійно застосовувати власний розум у суспільстві, демократичні зміни в якому повинні мати сталий характер. Розмірковуючи про мету правильного виховання, ці німецькі інтелектуали визначили суть демократії втіленням такого політичного врядування, котре вимагає активного застосування свого розуму будь-яким членом суспільства. Таким чином, свідомість окремої людини, активізована виховним впливом на себе освіти, що розуміє правильну мету своєї роботи, здатна протистояти впливу на себе соціяльної ідеології конформістського суспільства, реальність якого має виразні ознаки культурної стаґнації. Таку людину Адорно та Бекер погодилися називали повнолітньою людиною. Однак, на їхню думку, освіта, що тримається традиційних засад виховання зумовлює формування такої раціональної адаптації людини до соціяльного світу, що лише збільшує міру її конформізму. Також вони назвали наслідком впливу цієї соціяльної ідеології на свідомість людини її нездатність триматися досвіду, отриманого нею в суспільстві, що її уречевлює. Тому ці німецькі інтелектуали звернули свою увагу на явище первинного, дошкільного виховання дитини, зауважили також й особливости періоду статевого дозрівання, запропонувавши розуміти їх можливими чинниками успішного подолання засобів традиційного виховання. Адорно та Бекер вважали, що нова освіта, здійснюючи оновлене виховання, мусить дієво застосовувати у своєму процесі спонтанність особистого мислення людини. Водночас ця єдність освіти та виховання, дієво уможливлюючи процес індивідуації окремої людини, руйнуватиме ідеологічну тенденцію збереження у вихованні принципу антиіндивідуалізму. Останнє відбуватиметься завдяки активній участи нового індивідуума, людини, яка здатна чинити свідомий опір будь-яким ідеологічним впливам на колективну свідомість суспільства.
  • his conversation by social philosopher Theodor Adorno, a representative of the critical theory of society, with Hellmut Becker, a political publicist and theorist of education, took place in 1966 and was published in the collection of Theodor Adorno`s philosophical and educational works Upbringing to responsibility. By this conversation Adorno and Becker critically examined the many aspects of the then West German education, which they believed did not fulfill their main task – it did not encourage the representatives of West German youth to become socially active people. According to Adorno and Becker, then education did not upbringing them as members of a democratic society, as people who must independently apply their own minds in a society whose democratic changes must be completely unchanged. Reflecting on the goal of proper education, these German intellectuals have defined the essence of democracy as the embodiment of such political governance, which requires the active use of intelligence by any member of society. Thus, the consciousness of an individual, activated by the educational effect of education on himself, education, which understands the correct purpose of its work, can withstand the influence on itself of the social ideology of a conformist society, the reality of which has distinct signs of cultural stagnation. Adorno and Becker agreed to call such man as responsibility man. However, in their opinion, education that holds on the traditional principles of upbringing leads to the formation of such a rational adaptation of man to the social world, which only increases the extent of its conformism. They also called the consequence of the influence of this social ideology on the human consciousness of her inability to hold on to the experience has gained in the society that makes a person a thing. Therefore, these German intellectuals drew attention to the phenomenon of primary and preschool education of the child, also noted the peculiarities of the period of puberty, suggesting that they be understood as possible factors for the successful overcoming of traditional upbringing. According to Adorno and Becker, by making to updated upbringing, the new education must effectively apply in its process the spontaneity of personal thinking of man. At the same time this unity of education and education effectively enabling the process of individualization of a man and will destroy the ideological tendency to preserve the principle of anti-individualism in the upbringing. This will happen due to the active participation of the new individuum, a person who is able to consciously resist any ideological influences on the collective consciousness of society.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Theodor W. AdornoGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-566368
DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-24-1-6-23
ISSN:2309-1606
Parent Title (German):Філософія освіти ; Filosofiya Osvity = Philosophy of Education
Publisher:Instytut vyščnoï osvity NAPN Ukraïny, NPU im. M.P. Drahomanov
Place of publication:Kyïv
Translator:Vitaliy Mykolayovych Bryzhnik
Document Type:Article
Language:Ukrainian
Date of Publication (online):2019/12/04
Date of first Publication:2019/12/04
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/11/12
Tag:adoption; conformism; consciousness; education; experience; ideology; individualization; individuum; responsibility; upbringing
адоптація; виховання; досвід; конформізм; освіта; повноліття; свідомість; ідеологія; індивідуація; індивідуум
Volume:24
Issue:1
Page Number:18
First Page:6
Last Page:23
HeBIS-PPN:478121830
Institutes:Gesellschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften
Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 4.0