Identitätskonstruktionen und Emotionalität in deutschen und tschechischen Periodika aus Znaim um 1900

  • Příspěvek zkoumá roli emocí v konstrukcích identity, jak je nacházíme okolo roku 1900 v německém a ĉeském tisku ze Znojma, města s německy i s ĉesky mluvícím obyvatelstvem. Po analýze konstrukcí identity v básni vyjadřující protest proti Badeniho jazykovým nařízením z roku 1897 je pozornost věnována konstrukcím identity také v dalších textech. Konstrukce identity v německých a ĉeských periodikách v mnohém korespondovaly a byly jednou z dŧleţitých strategií nacionalistické propagandy. Jako její základní sémantickou jednotku – propagém – je v německých i ĉeských novinách moţno identifikovat existenciální ohroţení vlastního národa. K internalizaci konstrukcí identity a k úspěšné cirkulaci propagandy významnou měrou přispělo právě zapojení emocionality do těchto konstrukcí.
  • The paper explores the role of emotions in identity constructions in the German- and Czech-language press from the Moravian town of Znojmo (Znaim) around 1900. Moravia was at that time part of the multi-national Austro-Hungarian Dual Monarchy and Znojmo had both a German-speaking and a Czech-speaking population. Beginning with the analysis of identity constructions in a poem published in 1897 in a German newspaper in protest against the Badeni Language Ordinances, the paper examines some other identity constructions that were employed for nationalistic purposes as an essential propaganda strategy. There are numerous parallels between the identity constructions in the German and Czech press; the central propaganda message – that of the existential threat to one's nation – was being circulated by both German and Czech periodicals. Emotions involved in the identity constructions contributed greatly to the success of the propaganda.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Tereza Pavlíčková
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338387
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Title Additional (cze):Konstrukce identity a emocionalita v německém a ĉeském tisku ze Znojma kolem roku 1900
Title Additional (English):Identity constructions and emotionality in the German-language and Czech-language press in Znojmo (Znaim) around 1900
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/09
GND Keyword:Presse; Deutsch; Tschechisch; Sprache; Znaim
Volume:5
Issue:6
Page Number:7
First Page:245
Last Page:251
HeBIS-PPN:450761959
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:16.00.00 Jahrhundertwende (1880-1914) / BDSL-Klassifikation: 16.00.00 Jahrhundertwende (1880-1914) > 16.09.00 Zeitschriften
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Sprachgeschichte / History of language
Linguistik-Klassifikation: Soziolinguistik / Sociolinguistics
Linguistik-Klassifikation: Pragmalinguistik/Kommunikationsforschung / Pragmalinguistics/Communication research
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 6
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-335435
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht