Zum Phonemstatus von Schwa im Deutschen : eine Bestandsaufnahme

Ke statutu "Schwa" jako fonému v němčině : stav výzkumu

The status of the schwa as a phoneme in German : current state of research

  • Tento článek se zabývá následující otázkou: Jsou [Ə] a [ɐ] německé fonémy nebo ne? Hlavní myšlenka se zabývá rozmezím testu minimálních párů jako metody k určení fonematického system jazyka. Tento test je úspěšný do té doby, pokud nejsou dané prvky přesně předvídatelné. Ty jsou předpověditelné, pokud existují fonologická pravidla, která vysvětlují výskyt fónu. Zde se argumentuje, ţe /Ə/ je německý foném, ale [ɐ] není.
  • In this article the following question is discussed: Are [Ə] and [ɐ] phonemes of German or not? The main point concerns the boundaries of the minimal pair test as the method for establishing the phoneme system of a language. This test only works insofar the items in question are not strictly predictable. They are predictable if phonological rules exist, which can explain the occurrence of the phone. It is argued that /Ə/ is a German phoneme but [ɐ] is not.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Sven Staffeldt
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339589
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/17
GND Keyword:Deutsch; Vokal
Volume:5
Issue:7
Page Number:14
First Page:83
Last Page:96
HeBIS-PPN:365658693
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.02.00 Studien
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Phonetik/Phonologie / Phonetics/Phonology
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht