Kunstbeschreibung im Zeichen des Gefühls : am Beispiel von August Wilhelm Schlegels "Die Gemählde. Gespräch" und Johann Wolfgang Goethes "Briefe aus der Schweiz"

Popis umění ve znamení citu : August Wilhelm Schlegel "Die Gemählde. Gespräch" a Johann Wolfgang Goethe "Briefe aus der Schweiz"

Description of art as expression of feelings : August Wilhelm Schlegel's "Die Gemählde. Gespräch" and Johann Wolfgang Goethe's "Briefe aus der Schweiz"

  • Kolem roku 1800 se staly pojmy přirozenost a okamţitost centrálními vzhledem k literárnímu zpracování umění. Srovnáním Schlegelovy 'Louisy' a Goethova 'Werthera' zkoumá tato esej moţnosti, jak vyjádřit estetické zkušenosti slovy. V těchto textech se smyslové a estetické potěšení z umění konstruuje jako kategorie kontemplace i jako prostředek, jak komunikovat o umění. Zvláště konverzace o umění, která se povaţuje za literární ţánr, je rozhodující, jelikoţ její "fiktivní spontaneita" dovoluje působit jako mediator mezi okamţitostí estetického proţitku a potřebou sdělení těchto pocitů.
  • Around 1800, the notions of nativeness and immediateness became central to the literary treatment of art. In comparing Schlegel's 'Louise' and Goethe's 'Werther', this essay examines how aesthetic experience is expressed in words. In these texts, the sensual and aesthetic pleasure brought about by experiencing works of art is constructed as a category of contemplation as well as a device to communicate art. Conversation about art, seen as a literary genre, is especially crucial, since its "fictional spontaneity" allows it to function as a mediator between the immediateness of the aesthetic experience and the need to communicate these feelings.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Gabriela Brudzyńska-Němec
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339609
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/17
GND Keyword:Schlegel, August Wilhelm von; Goethe, Johann Wolfgang von; Kunst
Volume:7
Page Number:11
First Page:107
Last Page:117
HeBIS-PPN:365660248
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
BDSL-Klassifikation:13.00.00 Goethezeit / BDSL-Klassifikation: 13.00.00 Goethezeit > 13.14.00 Zu einzelnen Autoren
14.00.00 Romantik / BDSL-Klassifikation: 14.00.00 Romantik > 14.12.00 Zu einzelnen Autoren
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht