Toponimija sela Kotezi u Popovu

The toponymy of the village Kotezi in Popovo

  • Autori na temelju terenskoga istraživanja i pregleda povijesne građe obrađuju oko 300 toponimskih različnica u selu Kotezi u sjeveroistočnome dijelu Popova. U prvome se dijelu rada opisuje zemljopisni smještaj sela i iznosi kratak povijesni pregled. Osvrt na demografske prilike iznosi se u drugome dijelu rada. U trećemu se dijelu tumači ojkonim Kotezi, a u četvrtomu značenjski raščlanjuju ostali seoski toponimi. U petome dijelu rada toponimi se dijele prema jezičnome postanju. Iz obilja toponomastičke građe izdvajaju se vjerojatni romanski prežitci Puč i Skorata. U toponimiji su se uščuvali i danas nepoznati slavenski apelativi kao što su bit (usp. češki byt 'stan') i hrž (usp. kajkavski hrž 'raž'). Od adstratnih slojeva najzastupljeniji je turski.
  • The paper presents an analysis of 300 toponymic types in the village of Kotezi in the northeastern part of Popovo on the basis of field work and a review of historical data. In the first part of the paper, the geographical location of the village and a short historical overview are given. In the second part of the paper, demographic conditions are analyzed. In the third part, the etymology of the oikonym Kotezi is explained, and in the fourth part, other village toponyms are classified according to their meaning. In the fifth part of the paper, toponyms are divided according to language origin. From the rich topono-mastic data, the toponyms Puč and Skorata are analyzed as the most likely Romance remnants. In the toponymy, the disused appellatives of slavic origin bit (compare Czech byt 'appartement') and hrž (compare kajkavian hrž 'rye') are found. The most represented adstrate layer is Turkish, and Venetian traces are found as well.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Ivan Kukrika, Domagoj Vidović
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-387431
URL:http://hrcak.srce.hr/96833
ISSN:1331-6745
ISSN:1849-0379
Parent Title (Croatian):Rasprave : časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje
Publisher:Inst.
Place of publication:Zagreb
Document Type:Article
Language:Croatian
Date of Publication (online):2016/10/06
Year of first Publication:2013
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2016/10/06
Tag:Kotezi; Popovo; oikonymy; topography; toponymy
Kotezi; Popovo; mjestopis; ojkonimija; toponimija
Volume:38
Issue:1
Page Number:22
First Page:123
Last Page:144
Note:
Rights: Papers published in this journal can be used for personal or educational purposes while respecting the rights of authors and publishers.
HeBIS-PPN:401890392
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 49 Andere Sprachen / 490 Andere Sprachen
Sammlungen:Linguistik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht