Wartburg, Wartburgfest, "Wartburg-Zeit" : Richard Wagners "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg", die Bildmetapher "Wartburg" und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der deutschen (Literatur-)Geschichte

Wagnerův "Tannhäuser a zápas pěvců na Wartburgu", metafora "Wartburg" a moţnosti jejího uţití v německých (literárních) dějinách

Wagner's "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg", the metaphor "Wartburg" and the possibilities for its use in German (literary) history

  • Hrad Wartburg v Durynsku je jedním z nejvýznamnějších památníků německé kultury. Jeho jméno je spojeno s dějinami minnesangu stejně jako s historií německé reformace. Ve Wagnerově opeře 'Tannhäuser' se však tento hrad stává především symbolem, metaforou, za níţ se skrývá tradiční německá "Kultura" (tak jak ji definoval např. Thomas Mann ve svých 'Betrachtungen eines Unpolitischen'). Novější německé dějiny znají hned několik epoch, v nichţ hrály hodnoty reprezentované wagnerovským Wartburgem významnou roli – wilhelmovská "Druhá" stejně jako – ještě radikálněji – Hitlerova "Třetí říše". Cílem tohoto příspěvku je objasnit na příkladu německé literatury, jak "wartburské" tyto doby byly a jak reálné je zrcadlo, které Wagner se svým 'Tannhäuserem' nastavil (německému) světu.
  • Wartburg castle in Thuringia is one of the most important sites in German culture. Its name is linked with the history of Minnesang and the German Reformation. In Wagner's opera 'Tannhäuser', however, the castle functions primarily as a symbol, a metaphor, representing traditional German "Culture" (as defined by Thomas Mann in his 'Betrachtungen eines Unpolitischen'). Modern German history included two eras in which the values represented by the Wagnerian Wartburg played a key role: the "Second Reich" of Wilhelm II and the even more radical "Third Reich" of Hitler. This paper discusses, using German literary examples, how 'Wartburgian' these eras were, and how realistic was the mirror held up by Wagner to the (German) world in his 'Tannhäuser'.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Miroslav UrbanecGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-339621
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/17
GND Keyword:Wartburg; Wagner, Richard / Tannhäuser
Volume:7
Page Number:11
First Page:129
Last Page:139
HeBIS-PPN:365661473
Dewey Decimal Classification:8 Literatur / 83 Deutsche und verwandte Literaturen / 830 Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
BDSL-Klassifikation:15.00.00 19. Jahrhundert / BDSL-Klassifikation: 15.00.00 19. Jahrhundert > 15.15.00 Zu einzelnen Autoren
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht