Auf der Spur von Phraseologismen mit "lassen"

Na stopě frazeologismů se slovesem "lassen"

On the trail of phraseologisms with "lassen"

  • Kauzativní sloveso "lassen" patří mezi dvacet nejčastěji pouţívaných sloves v němčině. Snad proto se vyznačuje tak hojným počtem významových nuancí. To se odráţí také v jeho pouţití jako součásti frazeologismů, u nichţ však lze i přes proces lexikalizace stale vystopovat velmi úzký vztah k volným syntaktickým konstrukcím. Následující studie proto na základě korpusové rešerše vysvětluje postavení těchto jazykových jevů na pomezí lexikonu a gramatiky.
  • The causative verb "lassen" is among the twenty most frequently used verbs in German, which could be the reason why it occurs in texts with many nuances of meaning. This is reflected in its use as a part of phraseologisms, which – despite the process of lexicalization – are very close to free syntactic constructions. The paper discusses the status of this language phenomenon between lexicon and grammar and explains it using selected corpus-based examples.

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Veronika Kotůlková
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-338660
URL:http://periodika.osu.cz/studiagermanistica/
ISSN:1803-408X
Parent Title (German):Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica
Publisher:Ostravská univerzita v Ostravě
Place of publication:Ostrava
Document Type:Article
Language:German
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2014/07/15
GND Keyword:Deutsch; Phraseologismus; Phraseologie; lassen
Volume:5
Issue:7
Page Number:11
First Page:19
Last Page:29
HeBIS-PPN:365652318
Dewey Decimal Classification:4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
Linguistik
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.10.00 Sprache im 20. Jahrhundert. Gegenwartssprache
Linguistik-Klassifikation:Linguistik-Klassifikation: Lexikologie/Etymologie / Lexicology/Etymology
Linguistik-Klassifikation: Phraseologie/Idiomatik / Phraseology/Idioms
Zeitschriften / Jahresberichte:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis / Studia Germanistica / Studia Germanistica 7
:urn:nbn:de:hebis:30:3-338442
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht