Виховання після Аушвіца : (переклад, анотація і примітки Віталія Брижніка)

Education after Auschwitz

Erziehung nach Auschwitz

  • Український переклад роботи німецького філософа-неомарксиста Теодора Адорно «Виховання після Аушвіца» присвячений 75-тій річниці визволення в’язнів нацистського концентраційного табору Аушвіц. У цій роботі, яку Теодор Адорно зачитав як доповідь на Гесенському радіо 18-го квітня 1966 року, була продовжена попередня тема особливого значення – плекання в посттоталітарному суспільстві нової, антиідеологічної освіти як засобу гуманістичного виховного впливу на нього. Теодор Адорно запропонував своїм слухачам убачати як гуманістичну потребу для посттоталітарного суспільства поширення в його культурному просторі через освіту особистого розуміння кожною людиною власної провини за трагедію Аушвіца. На переконання філософа, у такий спосіб уможливлюється відновлення цивілізованости співбуття людини та суспільства, а також це унеможливить повторення жахіть концентраційного табору Аушвіц. Иншим чинником, що має не допустити повернення злочинів Аушвіца, Теодор Адорно назвав наявність знання про ґенезу авторитарного характеру, який є соціально-психологічною причиною страждань безневинних людей. Розглянувши соціокультурні та антропологічні чинники виникнення авторитарного характеру, Адорно визначив безсумнівну психологічну залежність носіїв маніпулятивного характеру від авторитарної влади. Витоки останньої німецький філософ знаходить в наявному стані европейської культури як такої, що втратила духовну енерґію, потрібну для власних перетворень. Відповідно до своїх основних філософсько-освітніх переконань, Адорно постулював нову освіту як антиідеологічне просвітництво, як знання, яке виховує насамперед політично обізнаного молодого громадянина, як дієвий засіб, що перешкоджає поверненню авторитарної влади, а отже й повторенню Аушвіца.
  • The Ukrainian translation of the work of the German neo-Marxist philosopher Theodor Adorno "Education after Auschwitz" is dedicated to the 75th anniversary of the liberation of prisoners of the Nazi concentration camp Auschwitz. In this work, which Theodor Adorno read as a report on Hesse Radio on April 18, 1966, the previous theme of special importance – the cultivation of a new, anti-ideological education in post-totalitarian society as a means of humanistic educational influence on this society – was continued. Adorno suggested that his listeners see as a humanistic need for a post-totalitarian society to spread in its cultural space through the education the each person's understanding of own guilt for the Auschwitz tragedy. According to the philosopher, in this way, it is possible to restore the civilization of the coexistence of man and society, and it will make it impossible to repeat the horrors of the Auschwitz concentration camp. Another factor that should prevent the return of Auschwitz crimes, Adorno called the presence of knowledge about the genesis of an authoritarian character, which is the socio-psychological cause of the suffering of innocent people. Having considered the socio-cultural and anthropological factors of the emergence of an authoritarian character, Adorno identified the undoubted psychological dependence of the bearers of a manipulative character on the authoritarian government. The origins of the authoritarian government German philosopher found in the current state of European culture as one that has lost the spiritual energy needed for its own transformation. In accordance with his basic philosophical and educational beliefs, Adorno postulated the new education as an anti-ideological enlightenment, as knowledge that educates primarily politically aware young citizens, as an effective means of preventing the return of authoritarian government and, consequently, the repetition of Auschwitz. Keywords:

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Theodor W. AdornoGND
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-561455
DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-25-2-4
ISSN:2616-7662
ISSN:2309-1606
Parent Title (German):Філософія освіти ; Filosofiya Osvity = Philosophy of Education
Publisher:Instytut vyščnoï osvity NAPN Ukraïny, NPU im. M.P. Drahomanov
Place of publication:Kyïv
Editor:Mikhail Boychenko
Translator:Vitaliy Mykolayovych Bryzhnik
Document Type:Article
Language:Ukrainian
Date of Publication (online):2020/07/03
Year of first Publication:2019
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/10/30
Tag:Auschwitz; authoritarian character; culture; education; freedom; guilt; society; upbringing
Аушвіц; авторитарний характер; виховання; культура; освіта; провина; свобода; суспільство
Volume:25,2019
Issue:2
Page Number:18
First Page:82
Last Page:99
HeBIS-PPN:472245627
Institutes:Gesellschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften
Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 4.0