Що означає «опрацювання минулого» : (переклад з німецької, анотація і післямова Віталія Брижніка)

What does «processing of the Рast» mean : (translation from German, abstract and notes by Vitaliy Bryzhnik)

  • Роботу «Що означає «опрацювання Минулого» Адорно вперше прочитав як доповідь 6 листопада 1959 року перед Координаційною радою з питань християнсько-єврейської співпраці. У цій доповіді Адорно розглянув суть соціальної ідеології, панівної в повоєнній Німеччині, яка зумовлювала стратегії суспільного примирення з політичними злочинами колишньої націонал-соціалістичної влади. На думку філософа, соціальна ідеологія суспільства споживання використовує чималу кількість відповідних засобів, аби стабілізувати свій панівний статус у суспільстві. Й передусім вона намагається ліквідувати колективну історичну пам’ять людей про жахи воєнного періоду, прагнучи витиснути їх із колективної свідомості, зокрема й завдяки спогадам людей про «кращі часи» життя під «опікою» попередньої, тоталітарної влади. Філософ назвав суроґатною ідентичність цих людей, соціально інтеґрованих лише завдяки авторитету владної особистості. Вони не ототожнюють себе з жертвами тоталітарного режиму через уплив на їхню свідомість культурних елементів цієї соціальної ідеології. Іншим наслідком даного впливу також стає відчуження цих людей від ідеї демократії як чинника належних соціокультурних перетворень. Дієвим засобом подолання цього впливу Адорно визначив нову, «демократичну педагогіку» і просвіту як «другу освіту», що практично здійснюють у суспільстві освічені люди, які володіють знанням про минулі злочини тоталітарного режиму. Тим самим вони зумовлюють у межах освітнього процесу дієве «опрацювання Минулого» через формування особистого розуміння окремої людини соціальних причин і жахливих наслідків панування тоталітарного режиму. Це ліквідує її «політичне неповноліття» й тим самим унеможливлює історичне повторення в Європі злочинів авторитарної влади.
  • Adorno's work “What does‘processing of the Рast’ mean” for the first time was presented as a report on November 6, 1959 before the Coordination Council on Christian-Jewish Cooperation. In this work Adorno considered the essence of social ideology prevailing in postwar Germany, which predetermined the strategies of social reconciliation with the political crimes of the former national-socialist power. According to the philosopher the social ideology of the consumer society uses a large number of appropriate means to stabilize its dominant position in society. First of all this ideology tries to eliminate the collective historical memory of people about the horrors of the war period, trying to squeeze them out of the collective consciousness, in particular, through the memories of people about the “best times” of life under the “guardianship” of the previous totalitarian power. The philosopher marked as surrogate the identity of these people which socially integrated only through the authority of the power personality. They do not identify themselves with the victims of the totalitarian regime because of the influence on their consciousness of the cultural elements of this social ideology. Another consequence of this influence is the alienation of these people from the idea of democracy as a factor of properly sociocultural transformations. Adorno defined the new “democratic pedagogy” and the enlightenment as a “second education” as effective means to overcome this influence. They are practically implemented in a society as those educated people who have knowledge about the past crimes of the totalitarian regime. In this manner they cause within the educational process of the effective “re-education of the Past” through the formation of a personal understanding of an individual about social causes and the terrible consequences of rule of a totalitarian regime. This makes possible of his “political full-grown” and makes impossible of historic recurrence of the crimes of authoritarian power in Europe.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Theodor W. AdornoGND, Vitaliy Mykolayovych Bryzhnik
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-566354
DOI:https://doi.org/10.31874/2309-1606-2018-22-1-6-24
ISSN:2309-1606
Parent Title (German):Філософія освіти ; Filosofiya Osvity = Philosophy of Education
Publisher:Instytut vyščnoï osvity NAPN Ukraïny, NPU im. M.P. Drahomanov
Place of publication:Kyïv
Translator:Vitaliy Mykolayovych Bryzhnik
Document Type:Article
Language:Ukrainian
Year of Completion:2018
Year of first Publication:2018
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/11/12
Tag:collective; enlightenment; fascism; guilt; history; ideology; memory; psychology; re-education; self; Рast
Минуле; колектив; пам’ять; повторна освіта; провина; просвіта; психологія; самість; фашизм; ідеологія; історія
Volume:22
Issue:1
Page Number:19
First Page:6
Last Page:24
HeBIS-PPN:478121733
Institutes:Gesellschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften
Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 4.0