Аналіз тоталітарної свідомості в соціально-критичній теорії Франкфуртської школи

An analysis of totalitarian consciousness in Frankfurt School socio-critical theory

  • В статті проаналізовано основні ідеї представників Франкфуртської школи, а саме: Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Е. Фромм. Опираючись на основні дослідження та основоположні філософські праці представників Франкфуртської школи, зроблена спроба виокремити основні причини становлення неототалітаризму, та тоталітарних режимів у ХХ столітті. Встановлена взаємозалежність між Просвітницькою діяльністю та міфологізацією свідомості; визначена роль культури у цьому процесі. Окреслено роль ідеологічної системи, як однієї з форм соціальної міфології. Встановлена закономірність між «щасливою свідомістю» суспільства споживання і ефективним укоріненням міфів та ідеологічних систем у масову свідомість суспільства ХХ ст. Актуальність статті зумовлена тим, що необхідність критичного осмислення становлення культури тоталітарних країн сьогодні стає очевидною. Усвідомлення того, що суспільна свідомість пострадянських країн досі керується міфологемами, що були створені та впроваджені тоталітарною культурою, змушує нас серйозно вивчати проблематику міфологізації свідомості та ідеологічного впливу. Тому позбавлення від упереджень та перехід до нового витка демократичної свідомості неможливий, без вивчення основ становлення масового суспільства та функції культури в ньому. Більше того, без виявлення чинників, що зумовили конструювання західної цивілізації, неможливе не тільки рішення глобальних проблем сучасності, але й сам перехід на якісно інший виток соціально-культурного розвитку.
  • In the article there were analyzed the main ideas of Frankfurt School representatives, namely Theodor. W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm. The author attempted to identify the main causes of neototalitarianism formation and the formation of totalitarian regime in the 20th century. In the attempt the author based on the main researches and fundamental works of Frankfurt school representatives. It was established an interdependency between the Enlightenment practice and the mythologizing of consciousness; the role of culture was determined. The role of ideological system as one of the forms of social mythology was described. It was established the regularity between ‘happy consciousness’ of the Consumer Society and myths and ideological system effecting rooting in the society mass consciousness of the 20th century. The relevance of the article is determined by the need for critical thinking of the development of totalitarian states culture that today is becoming obvious. An awareness of the fact that social consciousness of post-Soviet states still guided by myths that were created and instituted by totalitarian culture makes us serious study of the problems mythologizing of consciousness and ideological influence. Therefore the deliverance from prejudice and the transition to a new round of democratic society is not possible without studying the formations foundations of mass society and the functions of culture in it. Moreover, the solution of modernity global problems and the transition on qualitatively new round of social and cultural development is impossible without definition of conditions that identified the construction of Western civilization.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Oksana Oleksandrivna Demura
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-569708
URL:https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/752
ISSN:2413-8738
ISSN:2077-1800
Parent Title (German):Науково-теоретичний альманах Грані = Scientific and Theoretical Almanac Grani
Publisher:Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Place of publication:Dnipropetrovsk
Document Type:Article
Language:Ukrainian
Date of Publication (online):2014/10/16
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/11/24
Tag:agitation; culture industry; desublimation; neototalitarianism; social mythology; the Enlightenment; totalitarianism
Просвітництво; агітація; десублімація; культур-індустрія; неототалітаризм; соціальна міфологія; тоталітаризм
Volume:17
Issue:11
Page Number:7
First Page:106
Last Page:112
HeBIS-PPN:474014754
Institutes:Gesellschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften
Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung 4.0