Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“

  • Mannov román Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von seinem Freunde (Doktor Faustus. Život nemeckého skladateľa Adriana Leverkühna rozprávaný jeho priateľom, 1947) vznikol v úzkej spolupráci spisovateľa Th. Manna a Th. W. Adorna. Adorno bol Mannovi nielen odborným konzultantom v otázkach dejín hudby, hudobnej estetiky a hudobnej teórie, ale bol do istej miery aj spoluautorom románu: hudobné analýzy a charakteristiky skladieb ktoré sa viažu na fiktívne románové postavy hudobníkov Kretzschmara a Leverkühna, ako aj na Mefista, pochádzajú od Adorna. Špecifickým problémom románu v tomto zmysle je „fiktívna hudba“. Adorno vytvoril fiktívne hudobné skladby fiktívneho skladateľa Leverkühna, podľa Mannových predstáv. Východiskom tejto literárnej fikcie boli skladby A. Schönberga, I. Stravinského a G. Mahlera. Mannove/Adornove fiktívne skladby sú predmetom pozornosti v analýzach Mannovho románu, a sú témou aj tejto štúdie. Štúdia Fiktívne hudobné kompozície Th. W. Adorna v románe Thomasa Manna „Doktor Faustus“vychádza z autorovej staršej štúdie Theodor W. Adorno a román Th. Manna ´Doktor Faustus´. In: Slovenské pohľady, č. 7-8, 2013, roč. 129, s. 136-147.
  • Thomas Mann's novel Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von seinem Freunde (1947) arose from a cooperation between Th. Mann and and Th.W.Adorno. Adorno was not only a tutor in issues of the history of music, the theory of music and the aesthetics of music: he was in a sense, too, co-author of the novel: he was a „spiritus movens“ of the novel, who wrote analysis of music attributed to fictious musicians in the novel, to Leverkühn, Kretzschmar, and, of course, to Mefisto. We find a specific phenomenon of „fictious music“ in this novel. Adorno's task was to give a final version to Mann's notions and literary phantasies on music, to „compose“ and to depict non-existing compositions of a fictious composer Leverkühn. Adorno's „composition“ were devised in accordance to the real compositions of A.Schönberg and I. Stravinsky. Mann's/Adorno's fictious compositions are in the focus of many analysis of the novel and also the fucus of this study.

Download full text files

Export metadata

Metadaten
Author:Vladimír Fulka
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-569822
DOI:https://doi.org/https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/article/view/14
ISSN:1339-1119
Parent Title (German):ESPES
Publisher:Society for Aesthetics in Slovakia
Place of publication:Presov
Document Type:Article
Language:slo
Year of Completion:2014
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2020/11/21
Tag:cantata; counterpoint; esoterism; harmony; hermeneutics; polyphony oratory
atonality; avant-garde in music; demonism; dodecaphony; fictious poetics; fugue; mysticism; rationality; serialism; spoken music
atonalita; dodekafónia; démonizmus; fiktívna poetika; fúga; harmónia; hermeneutika; hudobná avantgarda; kantáta; kontrapunkt; mystika; oratórium; polyfónia; racionalita; rozprávaná hudba; serializmus
Volume:3
Issue:2
Page Number:10
First Page:27
Last Page:36
HeBIS-PPN:475960858
Institutes:Gesellschaftswissenschaften / Gesellschaftswissenschaften
Philosophie und Geschichtswissenschaften / Philosophie
Angeschlossene und kooperierende Institutionen / Institut für Sozialforschung (IFS)
Dewey Decimal Classification:1 Philosophie und Psychologie / 10 Philosophie / 100 Philosophie und Psychologie
3 Sozialwissenschaften / 30 Sozialwissenschaften, Soziologie / 300 Sozialwissenschaften
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License LogoCreative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0