Türkiye'de Kovid 19 Pandemi Sürecine Bağlı Uzaktan Eğitimin Almanca Öğretimine Etkisi

The Effect of Distance Education on German Teaching Due to the Covid-19 Pandemic Process in Turkey

  • Kovid 19 pandemi sürecinin başlamasıyla Türkiye'de üniversitelerdeki her bölüm, derslerini sahip oldukları uzaktan eğitim olanakları çerçevesinde sürdürmek zorunda kalmıştır. Beklenmeyen bu durum, eğitim sürecinde birçok öğretim alanında olduğu gibi Almanca öğretiminde de birçok problemi beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı pandemi sürecine bağlı olarak uzaktan eğitimin Almanca eğitimine etkilerini Kovid 19 pandemi süreci ve kısıtlamalara ilişkin genel görüşler, alınan eğitimin uzaktan olmasına ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler, teknolojik donanım, öğretim etkinlikleri, materyal boyutu, etkileşim, ölçme ve değerlendirme boyutu ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin öneriler olmak üzere sekiz tema altında, Almanca öğretmenliği lisans programında öğrenim görmekte olan öğrencilerin deneyimleri ve görüşleri doğrultusunda araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma deseni kapsamında olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın araştırma grubu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği lisans Programında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Almanca öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla veri toplama tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tercih edilmiştir. Araştırmanın tüm verileri çevrimiçi ortamda videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Görüşme tekniğiyle elde edilen verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak uzaktan eğitimin günlük yaşama ve eğitim hayatına olumsuz etkilerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan Almanca öğretmenliği programındaki alan derslerinin uzaktan eğitime uygun olmadığı, uzaktan eğitim yönteminin 4 temel dil becerisini geliştirmede yeterli olmadığı; ancak uzaktan eğitim sürecinin az da olsa alıcı becerileri geliştirdiği; üretimsel becerileri ise geliştirmediği anlaşılmaktadır.
  • With the start of the Covid-19 pandemic, every department in universities in Turkey had to continue their courses within the framework of their distance education opportunities. This unexpected situation has brought along many problems in teaching German, as well as, in many teaching areas in the education process. In this context, the aim of this study is to research the effects of distance education on German education depending on the pandemic process, under eight themes, including general views on the Covid-19 pandemic process and restrictions, positive and negative opinions about distance education, technological equipment, teaching activities, material dimension, interaction, measurement and evaluation dimension, suggestions for the educational process. In order to achieve this aim, the phenomenology method was used within the scope of the qualitative research design. The research group of the study consists of students studying at Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Education, German Language Teaching Undergraduate Program. Semi-structured interview, which is one of the data collection techniques, was preferred in order to determine the views of German teacher candidates on distance education. All data of the research consists of data obtained from interviews made via videoconference in the online environment. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained by the interview technique. As a result of the research, it has been concluded that the negative effects of distance education on daily life and education life are more in general. According to the results, it is understood that the field courses in the German teaching program are not suitable for distance education, and the distance education method is not sufficient to develop four basic language skills; however, the distance education process slightly improved the receptive skills; it did not develop productive skills.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Fatma Karaman
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-657186
URL:https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2108627
DOI:https://doi.org/10.37583/diyalog.1030771
ISSN:2148-1482
Parent Title (Multiple languages):Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER
Publisher:GERDER
Place of publication:Meram
Document Type:Article
Language:Turkish
Date of Publication (online):2022/01/19
Year of first Publication:2021
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2022/01/26
GND Keyword:COVID-19; Pandemie; Fremdsprachenunterricht / Deutsch; Fernunterricht
Volume:9
Issue:2
Page Number:26
First Page:633
Last Page:658
HeBIS-PPN:490953727
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 37 Bildung und Erziehung / 370 Bildung und Erziehung
4 Sprache / 43 Deutsch, germanische Sprachen allgemein / 430 Germanische Sprachen; Deutsch
Sammlungen:Germanistik / GiNDok
BDSL-Klassifikation:02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft (in Auswahl) / BDSL-Klassifikation: 02.00.00 Deutsche Sprachwissenschaft > 02.12.00 Deutsche Sprache im Ausland
03.00.00 Literaturwissenschaft / BDSL-Klassifikation: 03.00.00 Literaturwissenschaft > 03.17.00 Deutschunterricht. Literaturdidaktik
Zeitschriften / Jahresberichte:Diyalog : interkulturelle Zeitschrift für Germanistik / Organ des türkischen Germanistenverbandes GERDER / Diyalog 2021/2
Journal:urn:nbn:de:hebis:30:3-656991
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht